Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico is het wettelijk bepaalde bedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen aan uw zorgverzekeraar voor de gezondheidszorg die u ontvangt.

Reguliere huisartsenzorg valt niet onder eigen risico.

Reguliere huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico, deze wordt volledig betaald vanuit de basisverzekering. Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Zorg die wel onder eigen risico valt

Het kan voor uw gezondheid bijvoorbeeld nodig zijn dat de huisarts u medicatie voorschrijft, u verder laat onderzoeken of u verwijst naar een specialist in het ziekenhuis of een instelling voor psychologische hulp. Dit valt wel onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt hiervoor de verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, indien en voor zover u deze voor het betreffende kalenderjaar nog niet volledig aan uw zorgverzekeraar heeft betaald.

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:

 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Bloedafname en -onderzoek;
 • CRP-sneltest;
 • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking);
 • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting);
 • Uitstrijkjes*;
 • Teledermatologie;
 • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
 • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken, enzovoorts);
 • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
 • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
 • Bezoek aan een diëtist.

*Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

Houd altijd zelf uw eigen risico in de gaten

De huisarts baseert de beslissing om aanvullend laboratorium- of ziekenhuisonderzoek aan te vragen of medicijnen voor te schrijven uitsluitend op medische argumenten. De huisarts houdt daarbij geen rekening met de kosten daarvan die binnen uw eigen risico vallen.

We raden u daarom aan altijd goed in de gaten te houden of u voor het betreffende kalenderjaar uw eigen risico al opgemaakt heeft en zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar en eventueel de zorgaanbieder te informeren wat de te verwachten kosten zijn voor de onderzoeken, medicatie of specialistenbezoek. De huisarts kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte kosten.

Houdt u er rekening mee dat eenmaal afgenomen diensten niet worden terugbetaald. Ook de huisarts kan u geen geld teruggeven als u besluit de door u afgehaalde medicijnen niet te gaan gebruiken of als u het onderzoek of specialistenbezoek achteraf niet nodig vond. Ook niet als de kosten tegenvallen en/of de behandeling of medicatie niet het gewenste effect heeft gehad.